Poland
  Cyprus
  Portugal
  Turkey
  Bulgaria
  Italy
  Latvia  BULGARIA
  CYPRUS
  HUNGARY
  POLAND
  PORTUGAL
  SPAIN
  ITALIA - Scuola Primaria
  ITALIA - Instituto Superiore
  LATVIA


  Evaluation of the meeting in Poland
  Evaluation of the meeting in Cyprus
  Evaluation of the meeting in Portugal
  Evaluation of the meeting in Turkey
  Evaluation of the meeting in Bulgaria
  Evaluation of the meeting in Italy
  Evaluation of the meeting in Latvia


Poland

Bulgaria

Cyprus

Hungary

Portugal

Italy - Scuola Primaria

Italy - Istituto Superiore

Latvia

Spain

Turkey


  POLAND
  PORTUGAL
  BULGARIA
  CYPRUS
  ITALY-Istituto Superiore d'Istruzione
  ITALY - Scuola Primaria
  TURKEY
  HUNGARY
  LATVIA
  SPAIN

Main Page


 

LEGAL NOTICE

 

This project has been funded with support from the European Commission.

This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

We are not responsible for contents of linked websites.

 


 

 

 

 

 

 

 

   EUROPEAN QUALITY LABEL

Europejska Odznaka Jakości za projekt na Etwinning

Nasza praca nad projektem została nagrodzona Europejską Odznaką Jakości, która przyznawana jest tylko za projekty na najwyższym europejskim poziomie! Jesteśmy dumni i ogromnie się cieszymy, że praca naszych uczniów i nauczycieli została doceniona i tak wysoko oceniona :)


Ikona ładowania

Presentazione Progetto

Comenius 2011 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

Miniatura

 

 

Uwagahttp://youtu.be/wDcGTnC6IZg

by Italian group from Primary School in Pontecorvo 

Our common ceriticate eTwinning :)

Q Label for Bernadetta Utzig


National Quality Label eTwinning for Bernadetta Utzig - Polish coordinator
comenius logo


"UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE"

COMENIUS


 

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury


COMENIUS to program dla uczniów i nauczycieli. Mogą oni spotkać się z uczniami i nauczycielami z innych krajów, zobaczyć, jak wygląda szkolnictwo, nauka i styl życia w innych krajach. Uczestnicy Comeniusa podnoszą swoje kwalifikacje i szkolą język.

Program jest częścią nowego programu "Uczenie się przez całe życie", w ramach którego wspierane są projekty i działania sprzyjające wymianie, współpracy i mobilności pomiędzy systemami edukacji i szkoleń w obrębie UE.

Cele szczegółowe programu:

 • rozwijanie wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej
 • pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego

Cele operacyjne programu:

 • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym mobilności, w której uczestniczą uczniowie i kadra nauczycielska z różnych państw członkowskich
 • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym partnerstw pomiędzy szkołami z różnych państw członkowskich, tak by objąć wspólnymi działaniami oświatowymi w okresie trwania programu przynajmniej 3 miliony uczniów
 • zachęcanie do nauki nowożytnych języków obcych
 • wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK treści, usług, metodologii uczenia oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie
 • wzmacnianie jakości i wymiaru europejskiego kształcenia nauczycieli
 • wspieranie poprawy metod dydaktycznych i zarządzania szkołami

Program jest przeznaczony dla:

 • uczniów korzystających z edukacji szkolnej do końca szkoły średniej
 • szkół określonych przez państwa członkowskie
 • nauczycieli i pozostałego personelu tych szkół
 • stowarzyszeń, organizacji non-profit, organizacji pozarządowych i przedstawicieli podmiotów związanych z oświatą szkolną
 • osób i podmiotów odpowiedzialnych za organizację i realizację oświaty i edukację na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym
 • ośrodków badawczych i podmiotów zajmujących się kwestiami uczenia się przez całe życie
 • szkół wyższych
 • podmiotów oferujących usługi doradztwa zawodowego i poradnictwa związane z jakimkolwiek aspektem uczenia się przez całe życie

Działania w ramach programu Comenius

Mobilność osób, która może obejmować:

 • wymianę uczniów i kadry
 • mobilność w szkołach dla uczniów (od 12 roku życia) oraz staże w szkołach lub przedsiębiorstwach dla kadry nauczycielskiej
 • uczestnictwo w szkoleniach dla nauczycieli i pozostałej kadry nauczycielskiej
 • wizyty studyjne i przygotowawcze w ramach działań związanych z mobilnością, partnerstwem, projektami lub sieciami
 • praktyki dla nauczycieli i przyszłych nauczycieli

Partnerstwa pomiędzy:

 • szkołami w celu rozwijania wspólnych projektów oświatowych dla uczniów i ich nauczycieli ("partnerstwa szkół w ramach programu Comenius")
 • organizacjami odpowiedzialnymi za wszelkie aspekty oświaty szkolnej w celu wspierania współpracy międzyregionalnej, w tym współpracy regionów przygranicznych ("partnerstwa Comenius-Regio")
Projekty wielostronne, mające na celu:
 • rozwijanie, propagowanie i rozpowszechnianie dobrych praktyk edukacyjnych, w tym nowych metod nauczania lub materiałów szkoleniowych
 • rozwijanie lub wymianę doświadczeń dotyczących systemów informacyjno-doradczych szczególnie dostosowanych do potrzeb osób uczących się, nauczycieli i pozostałego personelu, których dotyczy program Comenius
 • rozwijanie, propagowanie i rozpowszechnianie nowych kursów szkoleniowych dla nauczycieli lub treści tych kursów

Sieci wielostronne, mające na celu:

 • rozwój kształcenia w dziedzinie lub tematyce, którą obejmują, dla korzyści własnej, jak również szeroko pojętej oświaty
 • nabywanie i popularyzację dobrych praktyk oraz innowacji
 • zapewnienie wsparcia merytorycznego dla projektów i partnerstw organizowanych przez inne podmioty
 • wspieranie rozwoju analizy potrzeb oraz jej praktycznego zastosowania w zakresie oświaty szkolnej

Środki towarzyszące - inne inicjatywy ukierunkowane na wspieranie celów programu Comenius, w tym e-Twinning

 

Akcje Comeniusa

Termin nadsyłania wniosków

Mobilność osób

 


- indywidualne wyjazdy uczniów

1 grudnia 2011

- wyjazdy kadry nauczycielskiej

15 stycznia 2011, 29 kwietnia 2011 i 16 września 2011

- wizyty przygotowawcze

Skontaktuj się z Narodową Agencją

- asystentura Comeniusa

31 stycznia 2011

- goszczenie Asystenta Comeniusa

Skontaktuj się z Narodową Agencją

Partnerstwa

21 lutego 2011

- partnerstwa szkół

Skontaktuj się z Narodową Agencją

- partnerstwa REGIO

21 lutego 2011

Projekty wielostronne

28 lutego 2011

Sieci

28 lutego 2011

Działania towarzyszące, w tym e-Twinning

28 lutego 2011

W jaki sposób składać wnioski:

 • Comenius dotyczy wszystkich instytucji z zakresu oświaty szkolnej, podmiotów odpowiedzialnych za system oświatowy i politykę oświatową na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, stowarzyszeń związanych z oświatą szkolną, partnerów społecznych, firm, organizacji handlowych itp.
 • Osoby indywidualne (uczniowie, studenci, nauczyciele) w większości przypadków mogą uczestniczyć w programie Comenius jedynie poprzez swoje instytucje macierzyste
 • Wnioski należy przesyłać do Narodowych Agencji. Wyjątek stanowią Projekty wielostronne, Sieci i projekty w ramach Środków towarzyszących, które należy przesyłać do Agencji Wykonawczej. Więcej informacji można uzyskać w Narodowej Agencji:

Kraje uczestniczące:
- 27 państw członkowskich UE
- Islandia, Lichtenstein, Norwegia
- Turcja
- Chorwacja
- Szwajcaria


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
tel. (0-22) 622 37 12
fax: (0-22) 622 37 10

www.frse.org.pl

 

In English:

 

The Comenius Programme focuses on all levels of school education, from pre-school and primary to secondary schools. It is relevant for everyone involved in school education: mainly pupils and teachers but also local authorities, representatives of parents’ associations, non-government organisations, teacher training institutes and universities.
Part of the EU’s Lifelong Learning Programme, the
Comenius actions aim to help young people and educational staff better understand the range of European cultures, languages and values. They also help young people acquire the basic life skills and competences necessary for personal development, future employment and active citizenship.

The programme addresses issues strongly related to current discussions and developments in
school policy: motivation for learning and ‘learning-to-learn’ skills, key competences, digital educational content and inclusive education.

Goals:  Comenius aims to:
 • Improve and increase the mobility of pupils and educational staff across the EU;
 • Enhance and increase partnerships between schools in different EU Member States, with at least 3 million pupils taking part in joint educational activities by 2010;
 • Encourage language learning, innovative ICT-based content, services and better teaching techniques and practices;
 • Enhance the quality and European dimension of teacher training;
 • Improve pedagogical approaches and school management.


  Priorities:  The programme is currently focusing in particular on:

 • Motivation for learning and learning-to-learn skills;
 • Key competences: improving language learning; greater literacy; making science more attractive; supporting entrepreneurship; and reinforcing creativity and innovation;
 • Digital educational content and services;
 • School management;
 • Addressing socio-economic disadvantages and reducing early school leaving;
 • Participation in sports;
 • Teaching diverse groups of pupils;
 • Early and pre-primary learning.
Il programma settoriale Comenius riguarda tutto l'arco dell'istruzione scolastica, dalla scuola dell'infanzia fino al termine degli studi secondari superiori: risponde alle esigenze didattiche e di apprendimento di tutte le persone, gli istituti e le organizzazioni coinvolte in questo tipo di istruzione.
Obiettivi specifici - Sviluppare la conoscenza e la comprensione della diversità culturale e linguistica europea e del suo valore
- Aiutare i giovani ad acquisire le competenze di base necessarie per la vita e le competenze necessarie ai fini dello sviluppo personale, dell'occupazione e della cittadinanza europea attiva.
Gli obiettivi operativi del programma sono i seguenti:

 • migliorare la qualità e aumentare il volume della mobilità degli scambi di allievi e personale docente nei vari Stati membri
 • migliorare la qualità e aumentare il volume dei partenariati tra istituti scolastici di vari Stati membri, in modo da coinvolgere in attività educative congiunte almeno 3 milioni di allievi nel corso della durata del programma
 • incoraggiare l'apprendimento delle lingue straniere moderne
 • promuovere lo sviluppo, nel campo dell'apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e prassi innovative basati sulle TIC
 • migliorare la qualità e la dimensione europea della formazione degli insegnanti
 • migliorare le metodologie pedagogiche e la gestione scolastica.

Le attività previste

Mobilità degli individui
rientrano in questa attività gli scambi di alunni e personale della scuola, la mobilità individuale degli alunni, l'assistentato per futuri insegnanti, la possibilità per il personale docente di effettuare tirocini presso istituti scolastici o imprese, la formazione in servizio per il personale docente e le visite preparatorie per mobilità, partenariati, progetti o reti.

Partenariati
Rientrano in questa attività i progetti di cooperazione scolastica bilaterali e multilaterali e i partenariati Comenius Regio.

Progetti multilaterali
(azione centralizzata gestita dall'Agenzia Esecutiva)

Reti multilaterali
(azione centralizzata gestita dall'Agenzia Esecutiva)

e-Twinning
e altre iniziative volte a promuovere gli obiettivi del programma Comenius
(
Misure di Accompagnamento)

Wonderful Pupils from Primary School in Pontecorvo, Italy, with their great teacher Anna Rita wish You Happy New Year 2013 !
Watch their beautiful film :) 

HAPPY NEW YEAR 2013!

 

 

Happy New Year 2013


 

Film about our Blog

https://www.youtube.com/watch?v=i8v0JfZJ3kM&feature=em-upload_owner

 

 
Happy New Year 2013

Happy New Year 2013


Dear Friends,

 

 

On behalf of Kõtelek Primary School I wish you

 

 

Merry Christmas

 

 

and

 

a Happy New Year!

 

 

Greetings from Santa Claus: http://bit.ly/V6vCSQ

 

 

Best wishes,

 

 

Staff and pupils of Kötelek Primary School and Eva :))

 

***

Dear All,

I wish you and your family

Happy New Year and Merry Christmas

Kisses and hugsRabia Vezne 

Merry Christmas

 

Dear All,

I wish you and your family
very Merry Christmas!

 

 

Hugs

 

Antoanela

 


Merry Christmas

 

 


Dear friends, I wish all of you a Merry Christmas and a Happy New Year

...and that our wishes will come true

with love Angelica


Greetings from Latvia

Wishes from Latvia

 


Merry Christmas and Happy New Year!
Wishing you all the best, Gunita

 

MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR 2013

Comenius team from Poland and Bernadetta

********

 WONDERFUL PUPILS FROM PRIMARY SCHOOL IN PONTECORVO, ITALY, WISH YOU
MERRY CHRISTMAS!

 

Ikona ładowania


 


 

 

 About our project in English

Uwaga

 http://youtu.be/m9c8oFhQ-04      

        by Anna Rita

 

 

 

 

     

 

 

Miniatura

 

Miniatura

 

Miniatura 
 

About our project in Italian

 

 

 

 http://youtu.be/fdvoZAu9A34

       


 

OUR PROJECT ON eTWINNING

 

AN EXTRA PLACE AT TABLE, OR KNOW EACH OTHER THROUGH FOOD

Registered on 23.07.2011 | Status: Active

 

 

 

Label

 

 

 

 

 

 

OUR PROJECT ON eTWINNING PORTAL


Christmas Greetings Glitter Scraps

 

Dear friends,

Have a very Merry Christmas and a very Happy New Year 2014!

 

May this Christmas marks the beginning

of a wonderful year for you.

 Best Wishes: Antoanela, Anna Rita, Angelica, Antonis, Ana, Bernadetta, Evrim, Eva, Gunita, Paulo, Rabia, Vassilis


 

 Dear Friends

Antoanela's Comenius group prepared

an interesting film about our project.

It's great!

The link to Antoanela's film:

wishes from Portugal Dec 2013

Wishes from Portugal 24 Dec 2013Wishes from Evrim - Turkey
Wishes from Evrim - Turkey, 30th Dec, 2013

My dearest Friends, I wish all of you happy 2014,

happiness, success and health for the New Year!!

Hugs, Eva

 

 

Wishes from Eva, Hungary

Wishes from Eva, HungaryMy Dear Friends

WISHING YOU THE BEST IN 2014

 

 

Wishing you health so you may enjoy
Each day in comfort.


Wishing you the love of Friends and Family
And peace within your heart.


Wishing you wisdom to choose priorities
for those things that really matter in life.


Wishing you generosity so you may share all
Good things that come to you.


Wishing you happiness and joy and blessings
For the New Year 2014.


Wishing you the best of everything that
You so well deserve.

Bernadetta

 


Dear Friends, my warmest wishes to each one of you

for an enjoyable, creative and unique New Year!

I'm thinking of you and the wonderful moments

we spent together.

Enjoy your New Year's Eve

With love,
Antonis
p.s. in the photo, the last sunset of 2013 near Limassol

Antonis Polydorou
     News
     Main Page
     Our Logo
     Our Project
     Our Recipes
     COOKBOOK
     OUR COMMON PRODUCTS
     Our project on TV
     WE STUDY LANGUAGES
     Comenius Corner
     Special food for special occasions
     BREAKFAST
     LUNCH
     DINNER
     SUPERSTITIONS and FORBIDDEN FOOD


     The first visit in Poland
     The second visit in Cyprus
     The third meeting in Portugal
     The fourth meeting - TURKEY
     The fifth meeting - BULGARIA
     The sixth meeting - ITALY
     7 th May 2012 in Poland


LIOOSYS CMS - web content management