Poland
  Cyprus
  Portugal
  Turkey
  Bulgaria
  Italy
  Latvia  BULGARIA
  CYPRUS
  HUNGARY
  POLAND
  PORTUGAL
  SPAIN
  ITALIA - Scuola Primaria
  ITALIA - Instituto Superiore
  LATVIA


  Evaluation of the meeting in Poland
  Evaluation of the meeting in Cyprus
  Evaluation of the meeting in Portugal
  Evaluation of the meeting in Turkey
  Evaluation of the meeting in Bulgaria
  Evaluation of the meeting in Italy
  Evaluation of the meeting in Latvia


Poland

Bulgaria

Cyprus

Hungary

Portugal

Italy - Scuola Primaria

Italy - Istituto Superiore

Latvia

Spain

Turkey


  POLAND
  PORTUGAL
  BULGARIA
  CYPRUS
  ITALY-Istituto Superiore d'Istruzione
  ITALY - Scuola Primaria
  TURKEY
  HUNGARY
  LATVIA
  SPAIN

Our Project

1 143 KB
  

Our Project in English and PolishPrzystępujemy do realizacji projektu Comenius

2011-2013

Szkoła Podstawowa Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Szarych Szeregów w Chrzanowie

przy Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie.


Za pośrednictwem międzynarodowego portalu edukacyjnego eTwinning, nauczyciel języka angielskiego, pani mgr Bernadetta Utzig poznała główną koordynatorkę i pomysłodawcę tematu projektu, panią Annę Ritę Recchia ze szkoły podstawowej w Pontecorvo we Włoszech, która zaprosiła naszą szkołę do udziału w powstającym projekcie. Nawiązana współpraca zaowocowała napisaniem wniosku dotyczącym udziału naszej szkoły w projekcie.

Z pomocą przyszła mi pani mgr Ania Oprządek, nauczyciel fizyki i matematyki, z którą udałyśmy się do pana Dyrektora z informacją o projekcie oraz z prośbą o decyzję. Było wiele obaw ponieważ wniosek należało złożyć do 21 lutego w Polskiej Agencji Narodowej w Warszawie.

Wniosek wysłałyśmy pocztą kurierską dnia 18 lutego 2011 r. Wniosek ma 74 strony.

Wniosek został przyjęty przez Agencję Narodową i otrzymał magiczny numer 612.

Teraz pozostało czekać na ocenę formalną i merytoryczną wniosku.

Był to czas, który obfitował w korespondencję e-mailową z główną Koordynatorką Projektu i Partnerami z 11 szkół. To wiele godzin pracy, której rezultat był nieprzewidywalny.

Nasz wspólny wniosek został poddany ocenie formalnej i merytorycznej. Dnia 30.06.2011r. ze strony www.comenius.org.pl dowiedzieliśmy się, że nasza szkoła uzyskała akceptację Agencji Narodowej i z bardzo wysoką oceną wniosku znaleźliśmy się w gronie 10 szkół z 9 państw europejskich przystępujących do realizacji wspólnego projektu.
Cieszymy się z pozytywnego rezultatu naszych starań. Czeka nas wytężona dwuletnia współpraca, której owoce mają podnieść efektywność pracy szkoły i nawiązać efektywną współpracę pomiędzy dziesięcioma instytucjami edukacyjnymi.

 

NASZ PROJEKT

Realizacja Projektu w programie Comenius

2011 – 2013

Partnerskie Wielostronne Projekty Szkół


 Od 1 sierpnia 2011 r. Szkoła podstawowa Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów przy Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie jako jedyna w naszym mieście realizuje międzynarodowy program Comenius zatytułowany:

„AN EXTRA PLACE AT TABLE, OR KNOW EACH OTHER THROUGH FOO"

 AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA:CONOSCERSI ATTRAVERSO IL CIBO

„Dodatkowe miejsce przy stole okazją poznania się poprzez pożywienie.”

 Projekt ma trwać dwa lata, od 01 sierpnia 2011 roku do 30 czerwca 2013 roku.

 Program: Uczenie się przez całe życie = Lifelong learning programme
Pod-program: Comenius
Działanie: Partnerskie Wielostronne Projekty Szkół = COMENIUS Multilateral school partnerships
Języki projektu: język włoski do działań, język angielski do kontaków i pism formalnych.

Celem projektu jest stworzenie atmosfery współpracy i szacunku, wolnej od uprzedzeń i nietolerancji w społeczeństwach europejskich poprzez wiedzę o zwyczajach żywieniowych poszczególnych państw. Główną ideą jest posiłek i zajęcie miejsca przy wspólnym stole.

Na prowadzenie projektu międzynarodowego otrzymaliśmy grant od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Polsce w wysokości 20 000,00 Euro

Realizacją projektu opiekuje się: Szkolny koordynator projektu – pani mgr Bernadetta Utzig, nauczyciel języka angielskiego

W pracach projektu aktywnie uczestniczyć będą uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 8 oraz wytypowani nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1 w Chrzanowie.


PARTNERZY PROJEKTU

W Projekcie uczestniczy 10 instytucji edukacyjnych z 9 krajów Europy:
1. Włochy

2 szkoły, w tym główny koordynator Projektu

2. Cypr

3. Węgry

4. Turcja

5. Bułgaria

6. Hiszpania

7. Portugalia

8. Łotwa

9. Polska

Szkolni koordynatorzy projektu to czynni zawodowo nauczyciele szkół podstawowych uczący różnych przedmiotów i posługujący się językiem angielskim i włoskim. W tych językach będziemy wykonywać z uczniami zadania projektu, komunikować się za pomocą emailii, videokonferencji, listów, itp.

 
CELE I ZADANIA PROJEKTU
Celem projektu jest stworzenie poczucia współpracy i szacunku, wolnego od uprzedzeń i nietolerancji pomiędzy różnymi społeczeństwami Europy poprzez znajomość zwyczajów żywieniowych.

Pierwszy rok:

Zajmować będziemy się głównymi posiłkami dnia, typowymi dla każdego narodu, będziemy analizować mocne i słabe strony tych dań (zawartość kaloryczną, tłuszczów, itp.) spróbujemy powiązać posiłki z rytmem dnia, przyzwyczajeniami. Następnie zidentyfikujemy pożywienie „powszechne” jak śniadanie, lunch, obiad, kolację. Następnie opracujemy europejskie śniadanie lunch, obiad i kolację, w których jest przynajmniej 1 element z kraju partnerskiego.

Drugi rok:

Nauczymy się więcej o nawykach i zwyczajach różnych kultur, które weźmiemy pod uwagę, specjalne posiłki na specjalne okazje ( religijne, świąteczne, specjalne wydarzenia…) oraz pożywienie „zakazane” przez religię danego Partnera. „Bycie przy stole” jest także tradycją gościnności, którą rozważymy jako zestaw serdecznych zasad. W związku z tematem przewidujemy udział rodzin uczniów nie tylko w nauczaniu ale także w mobilności (wyjazdach): zagraniczni goście mogą kierować gotowaniem tradycyjnych potraw ze swojego kraju.

Jednym z końcowych produktów będzie książka kucharska, której obok przepisów z krajów partnerskich zobaczymy coś nowego – „europejskie” przepisy zrodzone z połączenia smaków i smakujących inaczej.

Zadania projektu będą obejmować między innymi: prezentację szkół, wybranie wspólnego LOGO, stworzenie strony internetowej i blogu projektu, przygotowywanie posiłków charakterystycznych dla poszczególnych państw, uczniowie uczyć się będą gościnności, zwyczajów i stylów życia swoich przyjaciół z różnych stron Europy, poznamy także „zakazane” pożywienie ze względów religijnych. Zapoznamy się z tradycyjnymi posiłkami spożywanymi w trakcie świąt narodowych i religijnych, wymienimy się legendami związanymi z pożywieniem.
 
UZASADNIENIE

Sadzimy, że nasz projekt może pomóc uczniom i ich rodzinom rozwinąć model myślenia oparty na interkulturowych relacjach. Znając inne kultury i porównując je z naszą własną, współpracując na odległość, nauczymy się jak pozyskać właściwy stosunek do tolerancji i szacunku, wolnych od uprzedzeń.

Używanie języka włoskiego jako drugiego oficjalnego języka może być:

- zachętą do odważnego uczestnictwa włoskich szkół i tej szkolnej kadry oraz rodzin, które wciąż podejrzliwie patrzą na projekty w obcym języku.

-Język włoski ma promować porozumiewanie się w tym języku w Europie.

- Ma pozwolić uczniom i nauczycielom, którzy uczą się włoskiego jako drugiego języka, poprawić umiejętności komunikacyjne w tym języku.

W dodatku, używanie języka angielskiego w oficjalnej komunikacji poprawi umiejętności językowe partnerów w tym języku obcym.

Nasz projekt będzie także promował wykorzystanie technologii informacyjnej w celu komunikowania się i wytwarzania produktów na drodze współpracy.

Za pomocą tego projektu będziemy promować i ulepszać kluczowe zdolności z listy dokumentów Strategii Lizbońskiej z roku 2000.

W szczególności: kompetencje językowe, kompetencje cyfrowe (komputerowe), umiejętności towarzyskie i podstawową wiedzę z kulturoznawstwa. Zaangażowanie różnych rodzajów szkół (od szkoły podstawowej do średniej) daje okazję rozwoju tematów projektu na różnym poziomie. Generalnie, europejski projekt współpracy jak nasz, może wzbogacić plan edukacyjny naszych szkół dając możliwość poprawy jakości w edukacji.

KONKRETNE CELE I STRATEGIA

Chcemy promować ciekawość kulturoznawczą, współpracę, tolerancję i szacunek w stosunku do każdego kto się od nas różni.

Naszymi celami są: promować europejski wymiar edukacji, odkrywać charakterystykę europejskich kultur, podnieść jakość nauczania języków obcych, ( a działania wykonywane w języku ojczystym wskazywać będą właśnie na naszą istniejącą różnorodność, która również jest przydatna), będziemy określać elementy podobieństwa i różnic pomiędzy kulturami, rozwijać stosunek do dyskusji pomiędzy nauczycielami, podnieść współpracę pomiędzy szkołą i rodziną, podnieść wykorzystanie technologii informacyjnych.

Dyscypliny zawarte w projekcie: język włoski, języki obce – szczególnie język angielski, nauka dotycząca odżywiania się, geografia, historia (jak pożywienie zmieniało się w czasie), komputery, sztuka, obraz i muzyka.

Przeprowadzimy komunikację pomiędzy uczniami i nauczycielami wg czasu określonego podczas naszego pierwszego spotkania. Komunikujemy się za pomocą emalii, faxów, poprzez forum społecznościowe platformy eTwinning, na czacie. Działania, treść, czas rozwijania działania będą ustalone podczas warsztatów zamieszczonych w tabelach spotkań. Postaramy się stworzyć stronę internetową projektu i blog, gdzie uczniowie, rodziny i szkolna kadra ma dostęp, żeby przeglądać treści i dodawać nowe produkty.

Jaki jest oczekiwany wpływ działań partnerskich na uczniów i kadrę oraz na uczestniczące instytucje?

Uczniowie powinni pogłębić znajomość różnych kultur, podnieść swoje zainteresowanie nauką języków obcych, poprawić ich umiejętności towarzyskie i współpracę.

Rodziny rozwijają lepsze zrozumienie innych kultur, wzmacniają się relacje szkoła- rodzina oraz uznanie dla rozwoju europejskiego wymiaru edukacji.

Nauczyciele lepiej poznają inne kultury, porównują wzajemne systemy edukacyjne, żeby udoskonalić cyfrowe, lingwistyczne i zawodowe umiejętności.

ZNACZENIE CELÓW PROGRAMU

1. Doskonalenie jakości i podniesienie mobilności uczniów i kadry w różnych karach członkowskich

2. Doskonalenie jakości i zwiększenie współpracy pomiędzy szkołami w różnych krajach członkowskich, tak aby zaangażować przynajmniej 3 mln uczniów w działania edukacyjne podczas trwania programu

3. Zachęcić do studiowania nowoczesnych języków obcych

4. Popieranie rozwoju innowacyjnych technik komputerowych i cyfrowych, pedagogizacji i praktyki w uczeniu się przez całe życie.

5. Poprawienie jakości europejskiego wymiaru kształcenia zawodowego nauczycieli.

6. Popieranie udoskonaleń w działaniach pedagogicznych i zarządzaniu szkołą.

7. Projekt ma pomóc w pokonaniu barier pomiędzy różnymi kulturami i odkryć podobieństwa wśród różnych stylów życia.

TEMATY I CELE EDUKACYJNE

Tematy edukacyjne obejmują:
1. Edukacja zdrowotna,
2. Edukacja międzykulturowa,
3. Nauka o krajach europejskich,
4. Sztuka i rękodzielnictwo,
5. Nowe technologie,
6. Języki obce

KLUCZOWE KOMPETENCJE

1. Komunikacja w językach obcych

2. Komunikacja w języku ojczystym

3. Umiejętności cyfrowe

4. Świadomość kulturowa i jej wyrażanie

5. Kompetencje społeczne i obywatelskie

 

KWESTIE HORYZONTALNE

1. Promocja uświadomienia ważności kulturowej i językowej różnorodności w Europie, jak również potrzeba walki z rasizmem, uprzedzeniami i ksenofobią;

2. Promocja kulturowej i lingwistycznej różnorodności,
3. Promocja równości pomiędzy mężczyznami i kobietami,

4. Walka z dyskryminacją ze względu na płeć, rasowe czy etniczne pochodzenie, religię czy wierzenia, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną.

DYSTRYBUCJA ZADAŃ

Koordynator szkolny jest osobą odpowiedzialną za rozwój każdego planowanego działania projektu.

Odpowiada za zamieszczanie produktów działań na stronie internetowej, za kontakty z mediami, za kontakty z Partnerami, monitoruje i przeprowadza ewaluację działań, wprowadza zmiany w zaplanowanych działaniach.

Wszyscy koordynatorzy szkolni poszczególnych szkół partnerskich pozostają w stałym kontakcie ze sobą celem uzgadniania szczegółów podejmowanych działań i spotkań partnerskich.

Koordynator główny projektu wypełnia wniosek projektu, prezentuje projekt i końcową ocenę, Partnerzy uzupełniają części wniosku odnoszące się do ich szkoły.

Współpraca pomiędzy Partnerami polegać będzie na wymianie informacji poprzez korespondencję emailową, chat rooms, forum i platformę eTwinning.

Uczestnicy projektu zaangażowani będą w planowanie, realizację i ocenę wszystkich działań projektowych. Uczniowie podczas pierwszego spotkania pomogą kadrze wybrać logo projektu, będą wykonywać prace artystyczne, nagrywać wydarzenia na CD, video, wykonywać działania w pracowni komputerowej (starsi uczniowie).

Przedział wiekowy uczestników projektu jest szeroki co jest dodatkowym atutem projektu.

Zadania będą dostosowane do wieku uczniów.

Projekt będzie włączony w planowanie działań edukacyjnych szkoły. Działania będą miały miejsce w czasie planowych zajęć szkolnych., uczniowie pracować będą nad interdyscyplinarnymi zadaniami projektu .

EWALUACJA

W ciągu dwóch lat będzie kilka wydarzeń poddanych ewaluacji. Ewaluacja działań odbywać będzie się podczas wizyt szkół partnerskich. Podczas spotkań uzgadniać będziemy wszelkie konieczne zmiany w planach na przyszłość. Na koniec pierwszego roku przewidujemy ocenę stopnia zadowolenia z projektu przez uczniów, rodziców i nauczycieli zaangażowanych w działania projektu. Na zakończenie nastąpi ewaluacja całego projektu. Skorzystamy z różnych narzędzi ewaluacyjnych: MICE, QAS, PROBENET.

ROZPOWSZECHNIANIE I WYKORZYSTANIE REZULTATÓW

W każdej szkole zostanie założony kącik Comeniusa - Comenius Corner, w którym przedstawiać będziemy nowości, materiały przekazywane przez szkoły partnerskie, które następnie przekazywane będą uczestnikom projektu. Wiadomości projektu przekazywane będą na strony internetowe szkół i szkolnych gazetek.

Na specjalne okazje, spotkania i wydarzenie zapraszane będą lokalne media celem rozpowszechniania działań projektu.

Organizowane będą wystawy dla rodzin i lokalnej społeczności. Dla rozszerzenia naszych działań współpracować będziemy z władzami lokalnymi i środowiskiem kultury.

Materiały wytworzone w ciągu projektu mogą być wykorzystane do innych działań i projektów edukacyjnych.

NASZ PROJEKT NA PORTALU eTwinning

23 lipca 2011 roku wraz z główną koordynatorką Projektu – panią Anną Ritą Recchia zarejestrowałam nasz Projekt na europejskim portalu edukacyjnym eTwinning (we’re the foundators).

Na stronach internetowych tego portalu prowadzona będzie dokumentacja i kronika projektu celem informowania społeczności szkół Europy o promocji europejskiego wymiaru edukacji w naszych szkołach, o prowadzeniu przez nas dialogu międzykulturowego i rozwijaniu kompetencji językowych. W ciągu tych dwóch lat poszerzymy ofertę szkoły o zajęcia rozwijające z języka angielskiego, włoskiego, spróbujemy rozmawiać w języku portugalskim, bułgarskim i łotewskim. Wierzymy, że realizacja tak ogromnego przedsięwzięcia przysporzy uczniom naszej szkoły wielu pozytywnych wrażeń i będzie niezapomnianą europejską przygodą.

Za wysokie walory edukacyjne nasz Projekt uzyskał CERTYFIKAT eTwinning


 

A już 01 sierpnia 2011 r Projekt został zaakceptowany do konkursu na najlepszy projekt zamieszczony na portalu eTwinning! Oto treść e-maila:

• Dear Bernadetta Utzig, Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi , Poland,

We are pleased to inform you that your eTwinning National Support Service has approved your project entitled AN EXTRA PLACE AT TABLE, OR KNOW EACH OTHER THROUGH FOOD with Anna Rita Recchia

1° Circolo Didattico di Pontecorvo , Italy

To update your new project's data, simply login to the eTwinning portal; click on ‘My Projects’ and ‘Edit’.

Best of luck in your new eTwinning project!
The eTwinning Team

Mamy już blog Projektu – Diary Project –

na stronie „eTwinning”! – 01.08.2011 r. 

W NASZYM BLOGU BĘDZIEMY PROWADZIĆ KRONIKĘ PROJEKTU.

Prowadzić ją będziemy na "TwinSpace": 

Będziemy pisać wiadomości na temat bieżących działań: 

Mamy do dyspozycji chat room: 

STRONA NASZEGO PROJEKTU NA eTwinning 

WIZYTY W KRAJACH PARTNERÓW


 

Poszczególne etapy prac podlegać będą ewaluacji podczas pięciu wizyt zagranicznych w partnerskich szkołach. We wszystkich działaniach projektu zaangażowani będą także uczniowie z klas integracyjnych, zgodnie z profilem szkoły. Pojedziemy do cypryjskiej szkoły w Ankarze, do przyjaciół w Bułgarii, Turcji, Portugalii oraz Włoch. Wizyty będą znakomitą okazją podsumowania wspólnego trudu dla rozwijania partnerstwa europejskiego. Stworzą atmosferę dla sprawdzenia się w umiejętnościach językowych, poszerzą wiedzę kulturoznawczą uczniów i nauczycieli, stworzą podwaliny pod przyszłą trwałą współpracę między szkołami przystępującymi do realizacji tego bardzo interesującego programu.


 

Już w listopadzie 2011 roku gościć będziemy w naszej szkole i mieście przedstawicieli wszystkich Partnerów projektu. Inauguracja projektu połączona zostanie z uroczystą Akademią z okazji Święta Niepodległości 11 listopada 2011 roku. Wierzymy, że pierwsza wizyta szkół partnerskich w naszej szkole przyczyni się do promocji miasta i Szkoły Podstawowej Nr 8 przy Zespole Szkół Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie. Już teraz serdecznie zapraszamy Przyjaciół naszego Projektu do zainteresowania się naszymi działaniami przedstawianymi na stronie szkoły.


W okresie realizacji projektu planujemy wizyty w pięciu państwach :
1. W lutym 2012 roku odwiedzimy CYPR,
2. W kwietniu 2012 r. będziemy w Portugalii,
3. W październiku 2012 r. polecimy do Turcji,
4. W lutym 2013 r. będziemy gościć w Bułgarii,

5. Na zakończenie Projektu odbędziemy podróż do Włoch, gdzie złożymy wizytę w dwóch szkołach partnerskich.


Korzyści płynące z europejskiej współpracy szkół:

1. Poznanie dziedzictwa kulturowego we własnym kraju prowadzące do docenienia wartości kultury i dziedzictwa szkół partnerskich projektu.
2. Poznanie tradycji i zwyczajów żywieniowych krajów europejskich.
3. Sprawność w korzystaniu z technologii informacyjnej.
4. Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej jako podstawowego narzędzia w komunikowaniu się oraz do wymiany pomysłów i informacji.
5. Rozwijanie umiejętności praktycznych w zbieraniu informacji i wykonywaniu prezentacji, filmów i zdjęć.
6. Uczniowie z różnych środowisk kulturalnych i o różnych możliwościach pracować będą wspólnie, włączając w działania uczniów niepełnosprawnych.
7. Uczniowie zdobywać będą różnorodne informacje, opracowywać raporty o nich oraz oceniać poszczególne działania.
8. Zrozumienie własnej i obcych kultur, tradycji, zwyczajów, które stanowią wspólne dobro Europy.
9. Opracowanie wielojęzykowego słowniczka terminów przydatnych w komunikowaniu się oraz pracach projektowych jak również często używanych słów i wyrażeń we wszystkich językach partnerskich.
10. Satysfakcja z możliwości współpracy dzięki międzynarodowemu projektowi Comenius.
11. Odpowiedzialna rola gospodarza pierwszej wizyty szkół partnerskich oraz wizytującego w czasie spotkań roboczych.
12. Spotkania, konwersacje i wymiana poglądów na temat projektu w języku angielskim i włoskim, w związku z tym rozwój kompetencji językowych.
13. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych mają okazję spotkania się z przyjaciółmi o podobnych problemach, mogą nawiązać życzliwy kontakt, poznać metody kształcenia w innych krajach.
14. Rozpowszechnianie informacji na temat projektu z wykorzystaniem różnych mediów.


 

Dnia 23 sierpnia 2011 roku koordynator szkolny projektu, pani Bernadetta Utzig i pani Anna Oprządek złożyły wizytę panu wice-Burmistrzowi Miasta Chrzanowa, panu mgr Robertowi Maciaszkowi. http://www.chrzanow.pl/index.php?id=5123

Przedstawiłyśmy panu Burmistrzowi nasz Projekt Comenius 2011-2013, omówiłyśmy cele i zadania Projektu, korzyści dla szkoły i miasta wynikające z działań prowadzonych w ramach Projektu, zapoznałyśmy ze szkołami partnerskimi. Pan Burmistrz z ogromną życzliwością odniósł się do naszych starań i pytał o szczegóły planów na najbliższe miesiące.Pan Burmistrz zaoferował swoją pomoc przy organizacji pierwszej wizyty (mobilności)naszych zagranicznych Partnerów, która nastąpi już w listopadzie bieżącego roku. Jako koordynator szkolny projektu jestem bardzo wdzięczna panu Burmistrzowi za entuzjazm pod adresem naszego Projektu, a tym samym za pozytywny stosunek do całej naszej szkoły. Wierzymy, że tak sympatycznie zapoczątkowana współpraca z władzami lokalnymi miasta Chrzanowa zaowocuje znakomitymi wynikami prac projektowych.

We have our project's song from Italy:

 
03.09.2011
OUR PROJECT SONG - piosenka naszego Projektu:

http://youtu.be/DuK23O38REE


Zapraszam wszystkich uczestników projektu do wyćwiczenia piosenki,

którą śpiewać będziemy podczas uroczystej

Inauguracji Projektu Comenius 2011-2013 w listopadzie 2011 r. Miłej zabawy!

piosenka Aggiungi un posto a tavola


Oto włoski tekst piosenki:
Voce e coro: Głos i Chór
Aggiungi un posto a tavola
che c'? un amico in pi?
se sposti un po' la seggiola
stai comodo anche tu,
gli amici a questo servono
a stare in compagnia,
sorridi al nuovo ospite
non farlo andare via
dividi il companatico
raddoppia l'allegria

Coro: Chór
Aggiungi un posto a tavola
che c'? un amico in pi?
se sposti un po' la seggiola
stai comodo anche tu,
gli amici a questo servono
a stare in compagnia,
sorridi al nuovo ospite
non farlo andare via
dividi il companatico
raddoppia l'allegria

Voce: Głos
La porta ? sempre aperta
la luce sempre accesa

Coro: Chór
La porta ? sempre aperta
la luce sempre accesa

Voce: Głos
Il fuoco ? sempre vivo
la mano sempre tesa

Coro: Chór
Il fuoco ? sempre vivo
la mano sempre tesa
La porta ? sempre aperta
la luce sempre accesa

Voce: Głos
E se qualcuno arriva
non chiedergli: chi sei?

Coro: Chór
No, no, no,
no, no, no, no

Voce: Głos
E se qualcuno arriva
non chiedergli: che vuoi?

Coro: Chór
No, no, no,
no, no, no, no
no, no, no

Voce: Głos
E corri verso lui
con la tua mano tesa
e corri verso lui
spalancagli un sorriso
e grida: "Evviva, evviva!

Coro: Chór
Evviva, evviva, evviva, evviva, evviva,
evviva, evviva, evviva, evviva, evviva

Voce e coro: Głos i chór
Aggiungi un posto a tavola
che c'? un amico in pi?
se sposti un po' la seggiola
stai comodo anche tu,
gli amici a questo servono
a stare in compagnia,
sorridi al nuovo ospite
non farlo andare via
dividi il companatico
raddoppia l'allegria
e cos?, e cos?, e cos?, e cos?
cos? sia
* * * Angielskie słowa piosenki:
www.universalsubtitles.org/pl/videos/kOYBukShWvGP/en/149313/

Piosenka znajduje się również na blogu językowym:
www.rozmowki-bernadetta.blogspot.com/

Słowa piosenki przetłumaczyliśmy na języki Ppartnerów

- The words of our song were translated into our Partners' languages.

In Polish:

11.09.2011 przetłumaczyłam naszą piosenkę na j. angielski

( tłumaczyli także inni Partnerzy) i j. polski
Dodaj tłumaczenie
Pobierz napisy

0:040:08

Dostaw krzesło do stołu bo jest jeszcze jeden przyjaciel
0:080:13
Jeśli przesuniesz swoje krzesło, będzie ci równie wygodnie
0:130:18
po to są przyjaciele by być w towarzystwie
0:180:20
uśmiechnij się do nowego gościa
0:200:23
nie odsyłaj go
0:230:25
podziel się swoim posiłkiem
0:250:37
zwielokrotnij swą raaaaaaaaaaadość
0:370:43
Dostaw krzesło do stołu bo jest jeszcze jeden przyjaciel
0:430:45
Jeśli przesuniesz swoje krzesło troszeczkę, będzie ci równie wygodnie
0:450:50
po to są przyjaciele by być w towarzystwie
0:500:52
uśmiechnij się do nowego gościa
0:520:55
nie odsyłaj go
0:550:57
podziel się swoim posiłkiem
0:571:11
zwielokrotnij swą raaaaaaadość
1:111:13
drzwi są zawsze otwarte
1:131:15
światło jest zawsze włączone
1:151:20
drzwi są zawsze otwarte..światło jest zawsze włączone
1:201:22
ogień zawsze płonie
1:221:25
dłoń jest zawsze wyciągnięta
1:251:35
ogień zawsze płonie, dłoń jest zawsze wyciągnięta, drzwi są zawsze otwarte, światło jest zawsze włączone ,
1:351:39
i kiedy ktoś przybywa nie pytaj go: "Kim jesteś?"
1:391:44
nononononono
1:441:49
a jeśli ktoś przybywa nie pytaj go: "czego chcesz?"
1:491:58
nononono nononono
1:582:00
podbiegnij do niego
2:002:03
z wyciągniętą dłonią
2:032:05
podbiegnij do niego
2:052:06
szeroko się uśmiechnij
2:062:11
i krzyknij: hura, hura ......hura!
2:112:33
HURA< HURA< HURA< HURA< HURA
2:332:37
dodaj jeszcze jedno miejsce przy stole jest dodatkowy przyjaciel
2:372:49
jeśli przesuniesz swoje krzesło troszeczkę, jeśli przesuniesz troszeczkę będzie ci równie wygodnie
2:492:53
przyjaciele są po to być w towarzystwie
2:532:55
uśmiechnij się do nowego gościa
2:552:58
nie odsyłaj go
2:583:00
podziel się posiłkiem
3:003:02
zwielokrotnij swoją radość
3:023:05
dodaj jeszcze jedno miejsce przy stole
3:05
i niech tak, i niech tak, i niech tak, i niech tak......tak będzie!

 opr.B.Utzig

COMENIUS ACTIVITIES AT SCHOOL - 2011/2013

Poland - Comenius activities schedule
Comenius activities schedule at Primary School nr8 in Chrzanów, Poland for 2011/2013

ZADANIA PROJEKTOWE – Comenius 2011-2013r.

w Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi

w Chrzanowie

2011 ROK

Lp.
Opis działań
data
1.
Zapoznanie uczniów i rodziców z projektem Comenius 2011-2013

Prezentacja szkoły (CD)

Do 30. 09. 2011
2.
Prezentacja „Moje miasto” (CD) lub film
Do 30. 09. 2011
3.
Konkurs na LOGO projektu
Do 10.10. 2011
4.
Scenariusz Inauguracji projektu podczas 1-szej wizyty.
Wydruk zaproszeń
Do 15.09.2011
5.
Przygotowanie Comenius Corner
Wrzesień / październik 2011
6.
Wideo-konferencja z udziałem uczniów
Do uzgodnienia
Z Partnerami
7.
Opracowanie planu 1- szej wizyty

Do 10.09.2011
8.
Założenie strony internetowej
Do 10.09.2011
9.
Wizyta Partnerów w naszej szkole
- wycieczki
- Inauguracja w Domu Kultury
- zajęcia sportowe
-lekcje otwarte
-rekreacja
-dekoracje
9-13. XI. 2011
11.
Przygotowanie certyfikatów
Do 30.10.2011
12.
„Zanim wyjdę do szkoły” – śniadanie, drugie śniadanie, badania w środowisku.
Wymiana informacji z Partnerami.
Grudzień 201101 stycznia 2012r - 31 grudnia 2012r

13.
„Południe w moim domu”- zwyczaje, przepisy, badanie środowiska, wymiana informacji z Partnerami. (emails, CD, film, i inne)

Styczeń 2012r.
14.
CYPR – druga wizyta
Temat: śniadanie i lunch, porównanie pomiędzy typami posiłków i pożywieniem, CD- przygotowane na wizytę.
Gotowanie narodowych dań.
Uaktualnienie blogu i strony internetowej.
Luty 2012 r.
15.
„Kolacja” – zwyczaje, przepisy, badania w środowisku (CD)
Wymiana informacji z Partnerami.
Marzec 2012 r.
16.
PORTUGALIA – trzecia wizyta
Ewaluacja, podsumowanie pierwszego roku.
Maj 2012 r.
17.
Raport postępów -
Czerwiec 2012 r.
18.
Przygotowanie do wizyty w Turcji
Wrzesień 2012 r.
19.
TURCJA – czwarta wizyta
Gościnność, porównanie stylów życia, CD, oraz video, przygotowane na wizytę
Październik 2012 r.
20.
Posiłki na specjalne okazje, przepisy,
„zakazane pożywienie”
CD, video
Listopad/grudz. 2012 r.

01 stycznia 2013 r. – 30 czerwca 2013 r.

21.
„Nasza Książka Kucharska”, przepisy tradycyjne, nowe przepisy europejskie.
Przygotowanie do wizyty w Bułgarii.
Styczeń 2013 r.
22.
Bułgaria – piąta wizyta
Publikacja Książki Kucharskiej
Uaktualnienie bloga i strony internetowej.
Luty 2013 r.
23.
„Bajki i narodowe legendy związane z pożywieniem”, CD, PDF
Przygotowanie do wizyty we Włoszech.
Marzec/kwiecień 2013
24.
WŁOCHY – szósta wizyta

Festiwal narodowych posiłków.
Uaktualnienie blogu i strony internetowej.
Końcowa ewaluacja
Maj 2013 r.
25.
Sprawozdanie do Polskiej Narodowej Agencji.
Czerwiec 2013 r.


 


16 KB
   song in Polish

About our project in English

Uwaga

 http://youtu.be/m9c8oFhQ-04      

        by Anna Rita

 

 

 

 

     

 

 

Miniatura

Miniatura

Miniatura 
 

About our project in Italian

 

 

 

 http://youtu.be/fdvoZAu9A34

       
                                                 

 

     News
     Main Page
     Our Logo
     Our Project
     Our Recipes
     COOKBOOK
     OUR COMMON PRODUCTS
     Our project on TV
     WE STUDY LANGUAGES
     Comenius Corner
     Special food for special occasions
     BREAKFAST
     LUNCH
     DINNER
     SUPERSTITIONS and FORBIDDEN FOOD


     The first visit in Poland
     The second visit in Cyprus
     The third meeting in Portugal
     The fourth meeting - TURKEY
     The fifth meeting - BULGARIA
     The sixth meeting - ITALY
     7 th May 2012 in Poland


LIOOSYS CMS - web content management